JIN WELLNESS หนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย HEALTH & WELLNESS

พญ.กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล ผู้อำนวยการศูนย์ Jin Wellness โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง  กล่าวเวทีสัมมนา “THANX Forum 2023 : Health & Wellness Sustainability” หัวข้อ “Health & Wellness Destination โอกาส ศักยภาพไทย”ซึ่งจัดโดยฐานเศรษฐกิจ  ว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย Health & Wellness มีสโลแกนที่เราต้องมองคือ Health is wealth

 

โดย Wellness จะเกี่ยวข้องกับ 8 องค์ประกอบที่จะเป็นตัวเช็คลิซ ซึ่งเราต้องให้ความสำคัญ ซึ่งเป็นปัจจัยภายใน 4 องค์ประกอบ และปัจจัยภายนอก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ Physical Wellness,

Emotional Wellness,Intellectual Wellness,Environmental Wellness,Oceupational Wellness,Financial Wellness,Social Wellness และSpiritual Wellness

โดยเราต้องเช็คตัวเองในแต่ละองค์ประกอบเหล่านี้ อาทิ อย่ามัวแต่หาเงินจนลืมร่างกายตัวเอง เช็คสุขภาพอารมณ์ ไม่ใช่อยู่ในสภาวะซึมเศร้า ซึ่ง10%ของวัยรุ่นที่เป็นโรคซึมเศร้าจะมีเรื่องการฆ่าตัวตาย การดูแลสภาพร่างกาย สภาพสังคมที่เราอยู่ เป็นต้น เพราะวันนี้มีแรงกดดันใน 6 เรื่องเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น โรคอุบัติใหม่ โควิด-19 ,PM 2.5,โรคอ้วน,โรคเบาหวาน เป็นต้น

พฤติกรรมของคนจึงให้ความสำคัญเรื่องเมดิคัล ทัวริสซึม โดย Cosmetic

Treatment เป็นแม่เหล็กที่มีการขยายตัวด้านเวลเนสสูงมาก ตามาด้วย Dental

Treatment ที่เป็นเรื่องของทันตกรรม เป็นต้น

ทั้งนี้ปัจจุบันคนมีค่าอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 80 ปีที่จะอยู่บนโลกใบนี้เราเลือกได้ว่าจะอยู่โดย

สภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่โดยไม่ทำอะไร หรืออยู่อย่างสามารถมีประโยชน์ในช่วงสุดท้ายของชีวิต การดูแลสุขภาพและป้องกันตัวเองจุดเป็นจุดที่สำคัญ โดยที่ผ่านมาเรามีคนไข้ต่างชาติมากๆ ซึ่งการดูแลลูกค้าต้องให้เหมาะสมกับการดูแลเฉพาะบุคคล วัฒนธรรม และอาหารที่แตกต่างกันไป 

โดยเรามีระบบอัลกอรึทึมที่พัฒนามานาน ทำให้เกิดความเข้าใจในการดูแลสุขภาพที่โฟกัสได้เฉพาะรายบุคคล รวมถึงการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการดูแลเรื่องของเวลเนส โซลูชั่น 

สำหรับความท้าทายในการส่งเสริมเวลเนสของไทย อยู่ที่หน่วยงานกำกับดูแล ที่ต้องบูรณาการทุกภาคส่วนในการสร้างให้เกิดเวลเนส ฮับ เช่น การขยายระยะเวลาวีซ่า การพัฒนาบุคคลากรเวลเนสที่มีทักษะพิเศษ การสร้างแรงจูงใจเพื่อดึงกำลังคนที่ขาดแคลนเข้าสู่ตลาด

2023-02-24T09:44:06Z dg43tfdfdgfd